Obrazac M4 – Elektronska predaja

Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15-og marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima da za obrazac M4 vrše elektronsko podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko web servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA М-4 (Е-М4) na sajtu Fonda.

Obrazac M4 – prednost elektronske predaje

Elektronska predaja za obrazac M4 donosi mnoge olakšice među kojima su:

1. Nepostojanje redova na šalterima Fonda PIO
2. Podnosi se samo elektronska prijava i obrazac M4, svi ostali dokumenti su nepotrebni jer će Fond proveravati podatke unete u obrazac M4 na osnovu podataka iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.
3. Smanjeno vreme potrebno knjigovođama da kreiraju obrazac M4 i prikupe svu dokumentaciju.

Da li se obrazac M4 može elektronski predati i za 2014. godinu?

Obrazac M4 elektronski mogu da podnesu samo poslodavci koji podnose prijave za 2015-u godinu. Svi koji obrazac M4 prijave podnose za 2014-u i ranije godine, to će učiniti po sistemu koji je važio do 01.01.2016. godine – u papirnoj formi. I dalje važi procedura provere podataka u prostorijama poslodavca koji ima 50 i više zaposlenih, bez obaveze podnošenja dokumentacije Fondu PIO u elektronskoj ili papirnoj formi.

Procedura elektronskog podnošenja obrasca M4

Za datum podnošenja zahteva će se uzeti datum kada je podnet obrazac M4. Po uspešno poslatoj elektronskoj prijavi i elektronski predatom obrascu M4, poslodavac će dobiti sistemski generisanu poruku od Fonda da su zahtev i prijava primljeni.

Ovde možete preuzeti i ovlašćenje od strane zakonskog zastupnika za dostavljanje obrasca M4 u elektronskom obliku koje možete prikačiti na elektronskom servisu PIO fonda za dostavljanje obrazaca M4.

Ovlascenje-od-strane-zakonskog-zastupnika-za-dostavljanje-elektronskog-M4-obrasca

Radna knjižica odlazi u zaborav

Radna knjižica prestaje da važi 01.01.2016. kako propisuju Zakon o radu (Službeni glasnik RS, broj 75/14) i Pravilnik o radnoj knjižici (Službeni glasnik RS, broj 17/97). Ovo ne znači da Vaša radna knjižica treba da završi u kanti za đubre. Radna knjižica, ukoliko je izdata zaključno sa 31.12.2015. godine, i dalje važi kao javna isprava. Takođe, radna knjižica koju ste koristili do 01.01.2016. godine može u nekim slučajevima da Vam služi kao dokaz o osiguranju u periodu tokom kog Vam je važila radna knjižica. To što radna knjižica više ne važi, nema negativnih posledica po Vaše osiguranje, jer su do sada svi organi i organizacije uskladili svoje propise i prešli na e-upravu. Sistem e-uprave u PIO Fondu već funkcioniše, jer je poslodavac dužan da obrazac M-4 ove godine preda isključivo elektronski, o čemu smo već govorili.

PIO Fond naglašava da, ukoliko zaposlenima trebaju dokazi o podacima iz osiguranja, mogu dobiti uverenje u PIO Fondu o svim periodima zaposlenja tj. osiguranja.