Uplate iz inostranstva – Porez za freelensere i fizička lica

Kako se obračunava porez za freelancer-e?

Porez na prihode koje ostvare fizička lica iz inostranstva (Freelancer) zavisi prevashodno od iznosa ostvarenog prihoda, vrste prihoda i da li je fizičko lice koje obavlja freelancerske usluge osigurano po nekom drugom osnovu.

Obračun zavisi od toga da li ste u radnom odnosu ili niste. 

Bitno je navesti da se uzima srednji kurs NBS na dan uplate prihoda.

Kada je fizičko lice u radnom odnosu plaća 20% porez i 25,5% pio.

Tada se placaju porez na druge prihode i PIO

Prihod – ugovorena naknada u eur: 1.000,00
Normirani troškovi: 200,00 20,00%
Oporezivi prihod: 800,00
Porez na druge prihode: 160,00 20,00%
Doprinos za PIO : 204,00 25,50%
Iznos za isplatu: 636,00

 

Uplatiti na račune:
Fizičkom licu ostaje: 636,00
840-4848-37 Porez na dohodak građana: 160,00
840-4848-37 Doprinos za PIO: 204,00

 

U ovom primeru fiz.lice plaća 36,4% na ime poreza i doprinosa R.Srbiji od naknade koju primi na račun za obavljene usluge.

To bi značilo da fizičkom licu ostaje čisto 63,6% od naknade koju primi iz inostranstva za obavljene usluge.

Kada je fizičko lice nije u radnom odnosu plaća 20% porez, 25,5% pio i zdravstvo 10,3%

tada se plaćaju porez na druge prihode, PIO i zdravstveno osiguranje

Prihod – ugovorena naknada u eur: 1.000,00
Normirani troškovi: 200,00 20,00%
Oporezivi prihod: 800,00
Porez na druge prihode: 160,00 20,00%
Doprinos za PIO : 204,00 25,50%
Doprinos za zdravstveno osiguranje : 82,40 10,30%
Iznos za isplatu: 636,00

 

Uplatiti na račune:
Fizičkom licu ostaje: 636,00
840-4848-37 Porez na dohodak građana: 160,00
840-4848-37 Doprinos za PIO: 204,00
840-4848-37 Doprinos za zdravstveno osiguranje: 82,40

U ovom primeru fiz.lice plaća 44,64% na ime poreza i doprinosa R.Srbiji od naknade koju primi na račun za obavljene usluge. 

To bi značilo da fizičkom licu ostaje čisto 55,36 % od naknade koju primi iz inostranstva za obavljene usluge.

Ovaj način oporezivanja predstavlja najskuplji način plaćanja poreza.

Umanjenje poreza – poreski kredit?

Na osnovu člana 12. Zakona o porezu na dohodak gađana:

“Ako obveznik – rezident Republike ostvari dohodak u drugoj državi, na koji je plaćen porez u toj državi, na račun poreza na dohodak građana utvrđenog prema odredbama ovog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj državi.”

U ovom slučaju fiz.lice umanjuje iznos poreza koji je plaćen u drugoj državi.- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja.

Napomena:

Sve uplate iz inostranstva u bruto iznosu umanjene za plaćene iznose poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, ulaze u osnovicu za oporezivanje Godišnjim porezom na dohodak građana, ako prelaze neoporezivi iznos za 2020.g – 2.729.304 din. (tzv. Porez na ekstra profit)

Kazna za ne postupanje po Zakonu?

Zakon decidno govori o tome da poreske obaveze zastarevaju tek posle 5 godina, što implicira da ćete morati da preko PP OPO zadužite sva primanja na račun u poslednjih 5 godina. Uz ove visoke poreske stope moraćete da obračunate i kamatu koja se kreće oko 11% godišnje.

 Za ovo vam preporučujemo da koristite kamatni kalkulator.

Savet knjigovođe: Obračunajte porez za unazad 5 godina i predajte zahtev za reprogram duga.

Članom 177 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisane su kazne nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave, neobračunavanje, neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza.

Stav 1 istoimenog člana glasi:

“Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% do 100% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u postupku poreske kontrole, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika.”

Članom 225 Krivičnog zakonika propisana je kazna za krivično delo poreske utaje:

“Ko u nameri da on ili drugo lice potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi 1 000 000 din, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina i novčanom kaznom. 

Ako iznos obaveze iz stava 1. ovog člana čije se plaćanje izbegava prelazi pet miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do osam godina i novčanom kaznom.

Ako iznos obaveze iz stava 1. ovog člana čije se plaćanje izbegava prelazi petnaest miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do deset godina i novčanom kaznom.”

Da bi ste izbegli u budućnosti ovakav visok način oporezivanja u budućnosti savetujemo vam da registrujete delatnost kao paušalac, preduzetnik ili DOO.

Kako smanjiti troškove?

Ako ste fizičko lice koje ostvaruje manje mesečne iznose najbolja opcija je registrovati se kao preduzetnik sa mogućnošću isplate minimalne tzv. lične zarade.

Za nešto veće iznose mesečnih primanja  isplativija je opcija paušalno oporezivanje. Paušalno oporezivanje moguće je do iznosa od 6 miliona dinara u kalendarskoj godini. 

Za fizička lica koji nisu zasnivali radni odnos ili obavljali samostalnu delatnost tokom 2019. i 2020. godine pruža se mogućnost do kraja 2020. godine da registruju DOO u kojem će biti zaposleni i koristiti znatne olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica.

Napominjem da je za preduzetnike –samooporezivanje I preduzetnike-paušalce, bitno da pre nego što se opredele za oblik registrovanja, prođu kroz 9 tačaka iz tzv.Testa samostalnosti I pri tom utvrde svoju samostalnost u radu.

Ilustracija čoveka koji drži račun koji je mnogo dug

Kako podneti PP OPO?

PP OPO se podnosi u roku od 30 dana od dana ostvaivanja prihoda, najlakše u elektronskom obliku preko portala E-porezi u tom slučaju je potrebno da imate važeći el.sertifikat ili možete zadužiti knjigovođu da to uradi umesto Vas. 

PP OPO se obračunava za svaku uplatu posebno. 

Ukoliko poresku prijavu PP OPO podnosite elektronskim putem, dostavlja vam se obaveštenje o uspešnom podnošenju poreske prijave u kom je upisan broj koji je dodeljen poreskoj prijavi, kao i BOP-broj odobrenja za plaćanje koji upisujete u nalogu za uplatu.

Nakon uspešno podnete poreske prijave PP OPO potrebno je da popunite Obrazac M-UN, u dva primerka, koji ćete uz zaključen ugovor i dokaz o uplati doprinosa za PIO predati nadležnoj filijali PIO Fonda.

Kako se popunjava PP OPO?

  1. Vrsta prijave unosite broj 1
  2. Upisujete Mesec i Godinu kada vam se uplata dogodila
  3. Upisujete datum kada je ostvaren prihod
  4.  Datum na koji obračunavate, dok na 1.4a datum dok je kamata obraćunata
  5. , 1.5a, 1.6 i 1.6a ne pounjavate sem ako ne pravite izmenu predhodne prijave

2.3. Upisujete svoju Adresu
2.6. Svoj broj telefona
2.7. Svoj E Mail
2.8., 2.9. i 2.10. ne popunjavate

3.1. Upisujete tačku 1 – isplata na račun
3.2. Upisujete vaš tekući račun
3.3. Ne upisujete ništa

Onda idete na SAČUVAJ i ovaj deo ste završili

Sledeće idite na stavku PRIHODI i kliknite na zeleni krstić sa desne strane novi prihod

4.1. Upisujete redni broj tj. broj 1
4.2. Upisujete 1, pa onda 05 602000 ako ste nezaposleni ili od 01 do 04 ako jeste zavisnosti po kom osnovu i broj 601000
4.3., 4.4. i 4.5. upisujete broj 0
4.6. Upisujete bruto prihod, to jest ukupnu uplatu koju ste imali
4.7. Upisujete obračunatu osnovovicu o kojoj smo govorili ranije u tekstu
4.8. Upisujete obračunat porez
4.9. Unosite porez koji je plaćen u drugoj državi, ako se radi o državi sa kojom imamo klauzulu od dvostrukom oporezivanju, ako ne onda samo 0 ili ako porez tamo nije plaćen
4.10. Ovde upisujete razliku između tačke 4.8. i 4.9
4.11. Upisujete istu osnovicu kao za porez
4.12. Upisujete obračunat PIO
4.13. Upisujete obračunat porez za zdravstveno
4.14. Upisujete 0

Dalje idete na sačuvaj.

U koliko retroaktivno obračunavate idite na stavku kamata i upišite vrednosti koje ste obračunali na kamatnom kalkulatoru. Nezaposlenost i dalje ostaje 0.

Ako ste napravili grešku, portal će vam izbaciti koja je i možete dalje to ispravljati. Ako je sve dobro odrađeno idite na potpiši i podnesi gde ćete uneti svoju šifru koju ste dobili uz elektronski potpis. Posle klikinte status da budete sigurni da je predata.

Posle toga uđite na tu poresku prijavu, idite na gornji desni ugao i kliknite na polje podaci za plaćanje, gde Vam se nalaze instrukcije po kojima ćete plaćati.

Otvaranje privatnog računa ili firme u inostranstvu da bi se izbeglo plaćanje poreza?

Račun u inostranstvu fizičko lice rezident R. Srbije ne može da ima bez prethodnog odobrenja NBS, a ako osnivate pravno lice u inostranstvu o iznosu ulaganja se redovno obaveštava NBS (DI-2 izveštaj).

Bez obzira na račun u inostranstvu lice koje pretežno boravi u R. Srbiji zasigurno je i dalje poreski rezident R. Srbije i za sve uplate koje primi na privatni račun u inostranoj banci obveznik je poreza i socijalnih doprinosa na isti način kao što bi to bilo i da je novac primilo na račun u banci u R. Srbiji.

Ko je rezident Republike Srbije?

Rezident Republike Srbije jeste fizičko lice koje:

 • na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa ili
 • na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Da li Payoneer deli podatke o korisnicima u Srbiji?

Freelenseri koji koriste Payoneer platni servis postavili su pitanje da li je Payoneer delio, podatke o transakcijama sa Poreskom Upravom Republike Srbije?

Da li su glasine tačne, da li će Payoneer početi da šalje podatke o svojim korisnicima iz Srbije Poreskoj upravi Srbije?

Odgovor:

“Poreske vlasti Srbije nikada nas nisu kontaktirale sa takvim zahtevima, a mi nismo u obavezi da delimo bilo kakve informacije o našim korisnicima sa srpskim poreskim organima, niti ih delimo. Ali ne možemo javno da govorimo o našim unutrašnjim procedurama i o tome šta ćemo tačno raditi i kakav cće biti naš stav u slučaju da u buducćnosti dobijemo takav zahtev.

Payoneer nastavlja da tretira ovu temu u skladu sa važećim zakonima i propisima. Savetujemo Vam da se posavetujete sa svojim poreskim savetnikom, jer je odgovornost svakog korisnika Payoneer-a da se pridržava lokalnih propisa i poreskih zahteva.”