Obrazac M4 – Elektronska predaja

Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15-og marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima da za obrazac M4 vrše elektronsko

Porez po odbitku na usluge oglašavanja

Porez po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica za usluge koje se koriste/pružaju na

Nalog za prenos – Obrazac 3

Nalog za prenos – Obrazac 3 Opšti nalog za prenos predstavlja bezgotovinski instrument platnog prometa pomoću koga se,

Obrazac M4 i M4/SP

Obrazac M4 i M4/SP Obrazac M4 i obrazac M4/SP propisan je od strane Vlade Republike Srbije Odlukom o obrascima prijava podataka za

Obrazac OA – obračun poreske amortizacije

Obrazac OA je propisan članom 5. Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije